Regulamin Klubu Zdrowych Inspiracji „HALIT”

1. Każda osoba ma obowiązek przestrzegania regulaminu.

2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do ćwiczeń stroju oraz obuwia zmiennego.

3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku. Prosimy o nie spóźnianie się.

4. Na nowo rozpoczynające się zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

5. O swojej nieobecności na zajęciach trzeba poinformować przynajmniej dzień wcześniej.

6. Osoby, które zgłosiły swoją nieobecność mogą odrabiać zajęcia w ustalonym terminie.

7. W przypadku braku zajęć, każdy ich uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

8. W przypadku nieobecności instruktora zostanie zorganizowane zastępstwo w ramach odpowiednich zajęć.

9. W przypadku zniszczenia mienia koszty naprawy ponosi osoba za nie odpowiedzialna.

10. Zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki należy zgłosić w recepcji oraz uiścić opłatę w wysokości 20 zł jako ekwiwalent za wymianę zamka.

11. Na salę ćwiczeniową nie można wnosić żadnych artykułów spożywczych poza wodą do picia.

12. KZI „HALIT” zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane.

13. KZI „HALIT” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, jak również nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi pozostającymi na terenie obiektu.

14. Wszelkie dolegliwości zdrowotne powinny być zgłoszone instruktorowi. KZI „HALIT” nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć.

15. KZI „HALIT” zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.